©平成29
杏トレーディング obchodní podmínky

Obchodní Podmínky


1. Všeobecná ustanovení, kontaktní údaje, charakteristika služeb
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


a. Níže uvedené obchodní podmínky upravují poskytnutí služby na webu nakupyvjaponsku.cz a jeho subdoménách. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
b. Poskytovatelem služby je Anzu Trading, se sídlem Tarui 7chome, Sennan-shi, Osaka-fu, 590-0521, Japonsko (dále jen „poskytovatel / zprostředkovatel“).
c. Poskytovatel poskytuje zákazníkům službu spočívající v zastoupení zákazníků při objednávání / nákupu zboží, pocházejícího z Japonska, zaplacení jeho kupní ceny, a jeho následném odeslání na adresu zákazníka. (dále jen „služba“)
d. Poskytovatel uzavírá se zákazníkem smlouvu o zprostředkování podle ust. § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, kterou dochází současně k udělení plné moci zákazníkem poskytovateli k jednáním souvisejícím se službou. Po uzavření smlouvy poskytovatel objednává / kupuje zákazníkem vybrané zboží a hradí kupní cenu prodávajícímu.
e. Služba je poskytována za odměnu.
f. Poskytovatel zboží neprodává, není ani jeho dovozcem, či dodavatelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, o ochraně spotřebitele.


2. Objednávka služby a uzavření smlouvy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


a. Smlouva je uzavírána na základě objednávky zákazníka za použití prostředků komunikace na dálku prostřednictvím webových stránek. Zákazník a poskytovatel se dohodli, že způsob uzavření smlouvy dále popsaný je dostatečně určitý a takové jednání má platnost písemného právního jednání a vede k uzavření smluv.
b. K uzavření Smlouvy dochází těmito způsoby:
    b.1. V případě zprostředkovaného nákupu zboží, které je prezentováno na webu poskytovatele: Zákazník na webových stránkách vybere požadované zboží, vyplní formulář, kde uvede pravdivě, přesně a nezkresleně veškeré požadované údaje. Kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“ odešle objednávku, a tím potvrdí svoji vůli být vázán smlouvou.
    b.2. V případě zprostředkovaného nákupu zboží, které není prezentováno na webu poskytovatele: Zákazník kontaktuje poskytovatele prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, a sdělí mu, o jaké zboží má zájem. Poskytovatel sdělí zákazníkovi, zda je dané zboží možno zakoupit, cenu zboží včetně odměny pro poskytovatele, případně další potřebné informace. Pokud zákazník souhlasí s cenou a podmínkami nákupu, sdělí svůj souhlas poskytovateli, a tím potvrdí svoji vůli být vázán smlouvou.
    b.3. V případě přeposlání zásilky, jejíž objednání si zákazník vyřizuje sám: Zákazník kontaktuje poskytovatele prostřednictvím kontaktního formuláře na webu, a sdělí mu, o jaké zboží má zájem. Poskytovatel sdělí zákazníkovi, zda je dané zboží možno přeposlat, odměnu pro poskytovatele, a další potřebné informace, včetně adresy v Japonsku, na jakou zákazník objednává svoji zásilku. Pokud zákazník souhlasí s cenou a podmínkami nákupu, sdělí svůj souhlas poskytovateli, a tím potvrdí svoji vůli být vázán smlouvou.
c. Smlouva je uzavřena přijetím objednávky poskytovatelem. Účinnost smlouvy je ale vázána na odkládací podmínku úhrady ceny služby. V případě, že není cena služby zákazníkem včas a řádně uhrazena nejpozději do čtrnácti (14) dní od učinění objednávky, ruší se smlouva dnem následujícím po dni uplynutí této čtrnáctidenní lhůty.
d. Po přijetí objednávky poskytovatelem obdrží zákazník na e-mail údaje potřebné k provedení úhrady ceny služby. Poskytovatel je oprávněn objednávku odmítnout a smlouvu neuzavřít. Pokud se tak rozhodne učinit, zašle o této skutečnosti informaci na e-mail zákazníka, nebo se má za to, že tak poskytovatel učinil, pokud zákazník neobdrží na e-mail údaje potřebné k provedení úhrady ceny služby.
e. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastěným stranám.


3. Obsah smlouvy o zprostředkování
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


a. Smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout zákazníkovi na jeho výslovnou žádost, jeho jméno a na jeho účet službu, a to již během případné běžící lhůty pro odstoupení zákazníka od smlouvy. Zákazník se zavazuje uhradit za službu cenu služby.
b. Poskytovatel se zavazuje provést ve fyzickém obchodu, nebo eShopu kroky ke koupi zboží. A to ihned, nejpozději do tří kalendářních dní od uhrazení ceny služby zákazníkem. O provedení služby bude zákazník informován e-mailem. Po provedení služby již není možné od smlouvy zákazníkem odstoupit.


4. Ukončení smlouvy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


a. Poskytovatel má právo kdykoli bez udání důvodu odstoupit od smlouvy a o tomto je povinen informovat zákazníka e-mailem. V případě, že byla na základě smlouvy zákazníkem uhrazena cena služby, má zákazník nárok na vrácení ceny služby ihned po odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 dní od tohoto data. Zákazník nemá nárok na náhradu žádných nákladů ani případně vzniklé škody.
b. Zákazník, je-li spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupit od smlouvy zákazník nemůže, pokud již došlo k realizaci služby. Odstoupení je nutno zaslat e-mailem na adresu poskytovatele. Z odstoupení musí být patrné, že jej činí zákazník a musí být zřejmé, od které smlouvy odstupuje.


5. Reklamace
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


a. U poskytovatele lze v souladu s ustanoveními § 499 až 510 občanského zákoníku reklamovat pouze vady služeb, které poskytovatel poskytuje. Reklamaci služeb poskytovaných poskytovatelem lze kdykoli uplatnit na adrese poskytovatele do 24 měsíců od provedené služby.
b. Poskytovatel nezodpovídá za kvalitu zakoupeného zboží, za nedodržení doby dodání od prodejce k zájemci, ani za prodlevu ve vyřizování objednávky.
c. Poskytovatel může vyjít zákazníkovi vstříc a zastoupit ho při řešení reklamace s prodávajícím. Po předchozí domluvě může poskytovatel náklady spojené s reklamací vadného zboží uhradit na své náklady.
d. Právem zákazníka je reklamovat pouze zboží zakoupené přes poskytovatele na jeho webových stránkách. Poskytovatel se v těchto případech pokusí spojit s prodejcem zboží, neručí však za jeho nekomunikativnost, ani za prodlevy v navázání kontaktu s prodejcem. O kladném nebo záporném vyřízení reklamace informuje poskytovatel zákazníka e-mailem.
e. Zákazník bere na vědomí, že je povinen reklamovat zboží u prodejce ve lhůtě stanovené v příslušném právním předpisu státu, odkud je zboží zakoupeno. V případě nákupu z Japonska je to 1 rok od zakoupení / uhrazení zboží. Ovšem do uplynutí této lhůty musíme stihnout reklamaci podat, což reálně znamená, že se tato lhůta krátí o dobu doručení zboží z Česka zpět do Japonska.
f. Reklamaci ztráty zásilky, ztráty zboží ze zásilky, nebo poškození zásilky během přepravy podává zákazník na e-mailové adrese poskytovatele, a to do 2 dnů od přijetí zásilky Českou poštou. Výši případné kompenzace určuje pouze přepravce, poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za přepravu a případnou ztrátu nebo poškození zásilky při samotné přepravě. V případě, že přepravce vyplatí částku za reklamaci na účet poskytovatele, bude tato částka převedena na účet zákazníka do 14 dnů.


6. Obecná pravidla
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


a. Zákazník si je vědom skutečnosti, že smlouva je pouze zprostředkovatelská. Poskytovatel není prodejcem zboží, ani distributorem, dopravcem, či přepravcem. Jakékoli problémy se zbožím musí zákazník řešit přímo s prodejcem, případně subjektem, který zboží poškodil při přepravě.
b. Zákazník může požádat poskytovatele o pomoc při řešení problémů se zbožím. V případě, že poskytovatel souhlasí s provedením pomoci a zákazník zaplatí odměnu za pomoc, pokud její výši uvede poskytovatel v e-mailu, poskytovatel se pokusí kontaktovat prodejce a vést s ním komunikaci ve snaze věc vyřešit v zájmu zákazníka. Poskytovatel neodpovídá za výsledek.
c. Zákazník bere na vědomí, že doba dodání zboží od realizace služby poskytovatelem se může lišit a může být až čtyřicetpět (45) kalendářních dní. Klient bere na vědomí, že doba dodání Předmětu objednávky od realizace Služby Poskytovatelem se může lišit a bývá zpravidla třicet (30) kalendářních dní. V závislosti na zákazníkem zvoleném způsobu dopravy.
d. Zákazník si je vědom, že zboží může podléhat povinnosti zaplatit clo a DPH, a to v závislosti na jeho hodnotě. Poskytovatel není účastníkem celního řízení, neprovádí platby za clo ani DPH a nenese odpovědnost za porušení povinností zákazníka.
e. Zákazník je povinen dodržovat platné právní předpisy České republiky, a to platí i ve vztahu ke zboží, o které má zájem. Zákazník není oprávněn činit objednávku zboží, jehož koupě je zakázaná platnými právními předpisy České republiky, nebo zboží, jehož přeprava je zakázána. Viz článek 8.b. Pokud si zákazník není jistý, zda dané zboží patří mezi zakázané, je povinen se informovat u poskytovatele před učiněním objednávky.
f. zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel neodpovídá za žádnou škodu a není povinen k její náhradě. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zbožím, ani za vady zboží.


7. Cena služby
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


a. Zákazník se zavazuje uhradit za službu cenu služby.
b. Cena služby zahrnuje souhrnně cenu za zboží, cenu dopravy zboží a odměnu pro poskytovatele ve výši stanovené ceníkem služeb. Výše ceny služby se odvíjí od okamžiku provedení objednávky.
c. Cena zboží a cena dopravy zboží se přepočítávají vždy na koruny české, a to dle převodního kurzu ČNB (střed). K tomu je připočtena odměna pro poskytovatele dle ceníku služeb. Výjimku tvoří zboží prezentované na webu poskytovatele, u kterého je již uvedena konečná cena v korunách českých.
d. Cena dopravy zboží v případech dle článků 2.b.2 a 2.b.3 není známa v době učinění objednávky. Po přijetí zboží poskytovatelem budou zákazníkovi sděleny možné způsoby dopravy zboží, společně s jejich cenami, ze kterých si zákazník bude moci vybrat.
e. V případě dle článku 2.b.1 bude cena dopravy zboží automaticky vypočítána jen u zásilek s hmotností méně než 2kg. V případě zásilek těžších než 2kg bude zákazník kontaktován e-mailem, a budou s ním konzultovány možné způsoby dopravy, včetně jejich cen.
f. Pokud je v momentě realizace služby dle této smlouvy cena zboží společně s cenou dopravy zboží vlivem rozdílného převodního kurzu vyšší, nebo nižší než byla cena zboží společně s cenou dopravy zboží v době učinění objednávky, je kurzový rozdíl kompenzován z odměny pro poskytovatele. Tato kompenzace je limitována výší odměny pro poskytovatele.
g. Cena služby se hradí bezhotovostně, a to převodem na bankovní účet poskytovatele, číslo 1737618133/0800, ve stanoveném termínu, nejpozději do 14 dní od učinění objednávky. Dnem uhrazení se myslí den, kdy je platba připsána na účet poskytovatele.


8. Zakázané předměty
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


a. Poskytovatel je oprávněn objednávku odmítnout a smlouvu neuzavřít, pokud objednávka obsahuje některý ze zakázaných předmětů.
b. Zakázané předměty jsou zejména veškeré nelegální předměty. (například drogy, zbraně, výbušniny, výrobky z chráněných živočichů) Dále například realistické repliky střelných zbraní (včetně airsoftu), sebeobranné spreje, mačety a dlouhé nože, výbušniny, ohňostroje, světlice, pohonné hmoty, hořlavé nátěrové hmoty, benzin, zapalovače a jejich náplně, zápalky, látky způsobující korozi, barva ve spreji, biologické látky, živé rostliny a jejich semena, živá zvířata, drogy, návykové látky, akumulátory a Li-ion baterie do mobilů a dalších zařízení, radioaktivní materiály, automobilové airbagy, zlato, drahokamy, peníze.
c. Pokud si zákazník není jistý, zda jím požadované zboží patří mezi zakázané, je povinnen se zeptat provozovatele před učiněním objednávky.


9. Webové stránky
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


a. Zákazník je povinen při využívání webových stránek dodržovat bezpečnostní standardy obezřetného chování na internetu. Je zodpovědný za správnou manipulaci s webovými stránkami, a je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně všech údajů, které na webových stránkách použije.
b. Zákazník se zavazuje s poskytovatelem komunikovat osobně a zavazuje se při komunikaci, tedy i na webových stránkách, zejména při vyplňování objednávky, užívat aktuální, správné a nezkreslené údaje. V případě jejich změn je povinen tyto bezodkladně písemně nahlásit poskytovateli.
c. Poskytovatel nezaručuje dostupnost všech funkcionalit webových stránek po nepřetržitou dobu a zákazník bere na vědomí, že poskytovatel může kdykoli omezit dostupnost některé funkcionality, či na dobu potřebnou, například k softwarové úpravě, webové stránky zcela znepřístupnit.


10. Ochrana osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


a. Zákazník výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem jako správcem osobních údajů. Zákazník výslovně souhlasí s tím, aby byly zpracovávány všechny osobní údaje, které zákazník sdělí poskytovateli jakoukoli formou v souvislosti s objednávkou a smlouvou. Tedy zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. Tento souhlas zákazník poskytuje v souvislosti se službou na základě smlouvy.
b. Osobní údaje zákazníka nebudou zpřístupněny dalším osobám.
c. Souhlas je udělen jednorázově, na dobu trvání smlouvy.
d. Poskytovatel se zavazujeme zajistit, aby osobní údaje zákazníka byly v bezpečí. Z tohoto důvodu webové stránky nenabízí registraci, či vytvoření uživatelského účtu. Osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou využity pouze jednorázově, a z webových stránek k nim není přístup. Společně s objednávkou jsou uloženy v databázi, ze které jsou vyřízené objednávky mazány po doručení zboží zákazníkovi.


11. Závěrečná a ostatní ustanovení
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


a. Komunikace mezi zákazníkem a poskytovatelem probíhá v českém jazyce, a to primárně písemnou formou prostřednictvím e-mailových adres.
b. Zákazník není oprávněn postoupit či jakkoli převést svá práva, pohledávky, či závazky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
c. Ustanovení smlouvy a těchto podmínek jsou oddělitelná. Pokud by jakékoliv ustanovení bylo kdykoliv prohlášeno za neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, potom zbývající ustanovení nebudou neplatností, neúčinností nebo nevynutitelností jiných ustanovení stižena, a zůstanou v platnosti, účinná a vynutitelná.
d. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit podmínky a ceník služeb a zákazník s tímto bezvýhradně souhlasí.
e. Podmínky nabývají účinnosti dne 2. 9. 2017 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.